Korisnički servis 018 4 150 456

Obaveštenja

COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19)

Poštovani korisnici,

U skladu sa novonastalom situacijom vezano za pandemiju virusa SARS-CoV-2, a po preporuci Vlade republike Srbije, zbog izbegavanja neposrednog kontakta i okupljanja većeg broja korisnika obaveštavamo vas da blagajna neće raditi do daljnjeg.

Ukoliko ste do sada praktikovali da račune za telekomunikacione usluge izmirujete u našoj poslovnici molimo vas da u toku trajanja vanrednog stanja to činite elektronskim putem.

Call centar će u narenom periodu raditi bez izmena: od 07:00 do 22:00 časa. Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.

Smatramo da je ovakva mera neophodna i molimo vas da pratite uputstva nadležnih institucija u cilju prevencije širenja zaraze.

Hvala vam na razumevanju
Vaš Net-Net

Objavljeno dana 18.03.2020. godine.

 

OBAVEŠTENJE O IZMENAMA USLOVA PRUŽANJA USLUGA

Na osnovu člana 27. i 28. Opštih uslova pružanja elektronskih komunikacionih usluga Netnet Telekom doo Niš iz Niša, člana 107. Zakona o Elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014 i 95/2018 - dr Zakon) i člana 28. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja ("Sl.glasnik RS", br. 58/2018)

OBAVEŠTENJE O IZMENAMA USLOVA PRUŽANJA USLUGA

Poštovani korisnici,

Počev od dana 11.04.2019. godine u primeni je novi Cenovnik usluga operatora elektronskih komunikacionih usluga Netnet Telekom doo Niš iz Niša.

Cenovnik usluga sa komercijalnom ponudom i ostalim primenljivim naknadama objavljen je na zvaničnoj internet strani operatora www.netnet.rs i na vidnom mestu istaknut u poslovnim prostorijama operatora u Nišu, na adresi Vizantijski bulevar 9/12.

U odnosu na postojeće korisnike i pakete usluga koji u skladu sa napred navedenim Cenovnikom usluga više nisu predviđeni komercijalnom ponudom operatora, primenjivaće se Izmene i dopune Cenovnika usluga koje stupaju na snagu dana 01.06.2019. godine.

Izmene i dopune Cenovnika kojim su definisane izmene cena paketa koji se više ne nalaze u komercijalnoj ponudi operatora objavljene su dana 08.04.2019. godine na zvaničnoj internet strani operatora www.netnet.rs, i na vidnom mestu istaknute u poslovnim prostorijama operatora u Nišu, na adresi Vizantijski bulevar 9/12.

Tabelarni prikaz napred navedenih izmena uslova pružanja usluga dat je u sledećoj tabeli (link).

U vezi sa napred navedenim izmenama uslova pružanja usluga, OBAVEŠTAVAMO VAS da u skladu sa važećim pripisima imate pravo da jednostrano raskinete zaključeni ugovor pre isteka ugovorenog minimalnog perioda trajanja bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom predviđenih važećim opštim uslovima. Pravo na raskid ugovora možete ostvariti najkasnije do stupanja na snagu napred najavljenih izmena uslova pružanja usluga.

Objavljeno dana 08.04.2019. godine.